[spin9] พรีวิว จับเครื่องจริง Samsung Galaxy S21 — ดีไซน์ใหม่ กล้องใหม่ ใช้ปากกา S Pen ได้แล้ว![spin9] พรีวิว จับเครื่องจริง Samsung Galaxy S21 — ดีไซน์ใหม่ กล้องใหม่ ใช้ปากกา S Pen ได้แล้ว!

เปิดตัวแล้ว! Samsung Galaxy S21 ประเดิมตั้งแต่ต้นปี 2021 กันเลย ครบทั้ง Galaxy S21, Galaxy S21+ และ Galaxy S21 Ultra ที่รอบนี้รองรับ 5G ทุกรุ่น ใช้ซีพียูใหม่ Exynos …

DOWNLOAD VIDEO

source

#spin9 #พรวว #จบเครองจรง #Samsung #Galaxy #S21 #ดไซนใหม #กลองใหม #ใชปากกา #Pen #ไดแลว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *