เหตุผลที่คุณต้องการและสิ่งที่ต้องยอมรับเมื่อจะเปิด Hu Tao!!! – Genshin Impactเหตุผลที่คุณต้องการและสิ่งที่ต้องยอมรับเมื่อจะเปิด Hu Tao!!! – Genshin Impact

้ีHutao ตัวละครที่สามารถทำดาเมจได้สูงแต่ก็ต้องมีสิ่งที่คุณต้องแบกรับถ้าไม่c1 อะนะ 0:18 สาเหตุที่จะเปิด 1:57 สิ่งที่ต้องแบกรับ.

DOWNLOAD VIDEO

source

#เหตผลทคณตองการและสงทตองยอมรบเมอจะเปด #Tao #Genshin #Impact

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *